Something Navy, Arielle Nachmani: Evil Eye Round Ring